Algemene voorwaarden voor verkoop en levering door M. den Bleker en Zn. B.V. gevestigd te Ter Aar, Korteraarseweg 150-152, gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Den Haag, vestiging Alphen aan den Rijn d.d. 3 juni 2008 onder nummer 28013302


1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Den Bleker: M. den Bleker en Zn. B.V., gebruiker van deze algemene voorwaarden; Consument: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Ondernemer: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Koper: een consument of een ondernemer.


2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod, offerte en overeenkomst tussen Den Bleker en een koper, waarop Den Bleker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Den Bleker, voor de uitvoering waarvan door Den Bleker een derde wordt betrokken.
2.3 De algemene voorwaarden van de koper kunnen slechts gelden, voor zover zij niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden en indien zij door Den Bleker uitdrukkelijk en schriftelijk zijn erkend.
2.4 Bij de acceptatie van een offerte van Den Bleker moet de (aspirant) koper zich akkoord verklaren met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst en, zo nodig, afstand doen van zijn eigen algemene voorwaarden.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Den Bleker en koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in deze algemene voorwaarden in acht worden genomen.
2.6 Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien Den Bleker niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Den Bleker in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.


3. De offerte, aanbod en aanvaarding

3.1 Offertes van Den Bleker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 8 dagen na de datum van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.
3.2 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en inclusief vervoers- verpakkings-, afleverings- installatie- en administratie-kosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Den Bleker is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen de geldigheidsduur van de offerte wordt bevestigd.
3.4 Den Bleker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat zij dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.5 Den Bleker is niet gebonden aan in de aanvaarding van de koper voorkomende afwijkingen, al dan niet op ondergeschikte punten, van de offerte van Den Bleker.
3.6 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Den Bleker tot levering van een gedeelte van de in offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen of toekomstige orders.


4. Levering en vrijwaring
4.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van Den Bleker te Ter Aar.
4.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze door of namens Den Bleker worden afgeleverd c.q. bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld c.q. voor hem ter beschikking staan.
4.3 Indien Den Bleker gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper deze juist en volledig aan Den Bleker ter beschikking heeft gesteld.
4.4 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.5 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de koper op het moment, waarop zaken in de macht van koper worden gebracht.
4.6 De koper vrijwaart Den Bleker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Den Bleker is toe te rekenen.
4.7 Indien Den Bleker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Den Bleker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen, dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Den Bleker zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Den Bleker en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor risico en rekening van de koper.


5. De levertijd
5.1 In de offerte van Den Bleker genoemde levertijden en andere termijnen voor door Den Bleker te verrichten prestaties gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
5.2 Bij een niet tijdige levering dient de koper Den Bleker schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen.
5.3 De door Den Bleker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn.


6. Deelleveringen

6.1 Het is Den Bleker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, is Den Bleker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


7. Technische eisen
7.1 Alle andere technische eisen die door de koper aan een geleverde zaak wordt gesteld en die afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door koper nadrukkelijk te worden gemeld en in overeenkomst te worden opgenomen.

8. Monsters, modellen en voorbeelden
8.1 Indien door Den Bleker een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

9. Afmetingen en gewichten
9.1 Ten aanzien van afmetingen en gewichten zijn steeds de gebruikelijke spelingen voorbehouden.

10. Prijs en prijsverhoging10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door Den Bleker afgegeven prijzen in Euro’s, inclusief B.T.W., op basis van door Den Bleker gehanteerde minimum hoeveelheden, inclusief bijkomende kosten, zoals genoemd in artikel 3.2.
10.2 Indien Den Bleker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Den Bleker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien hij aantoont dat zich tussen het moment van de aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen, als gevolg van wet of regelgeving dan wel redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden.
10.3 Indien een prijsstijging door andere omstandigheden dan onder 10.2 genoemd, plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan een consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. Indien de prijsverhoging, anders dan onder 10.2 bedoeld, plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te schriftelijk ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 10%.
10.4 Indien een prijsverhoging door andere omstandigheden dan onder 10.2 genoemd meer dan 10% bedraagt, heeft een ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

11. Betaling
11.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling contant plaats te vinden. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening door de koper.
11.2 Indien betaling door een koper niet contant plaatsvindt, dient zij -tenzij anders is overeengekomen-te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Den Bleker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
11.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens is koper aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen kosten, die daardoor voor Den Bleker direct of indirect ontstaat.
11.4 De door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats de gemaakte kosten, vervolgens  van alle verschuldigde rente en aansluitend van opeisbare facturen als eerste die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.5 Een ondernemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Den Bleker verschuldigde.
11.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van verkoper niet op.

12. Kredietbeperking
12.1 Den Bleker is gerechtigd aan de ondernemer een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, die niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

13. Incassokosten
13.1 Is een koper in gebreke of in verzuim met de nakoming van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens op de koper verhaald. Indien Den Bleker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Den Bleker blijft volledig eigenaar van een door hem geleverde zaak tot het moment, dat de koper de koopprijs, eventueel met de bijkomende kosten, volledig heeft voldaan .
14.2 Door Den Bleker aan koper geleverde zaken, die onder het hiervoor vermelde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht of verwerkt in andere zaken en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Den Bleker veilig te stellen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Den Bleker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
14.6 De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Den Bleker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Den Bleker gerechtigd tot deze uitkering. Voorzoveel als nodig verbindt de koper zich jegens Den Bleker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.
14.7 Voor het geval Den Bleker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan Den Bleker en door Den Bleker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Den Bleker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
14.8 Onverminderd het vorenstaande is -in geval door Den Bleker het recht van eigendomsvoorbehoud wordt uitgeoefend- de koper gehouden te betalen de waardevermindering van de geleverde zaak als gevolg van gebruik van die zaak.

15. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
15.1 Den Bleker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-         de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-         indien na het sluiten van de overeenkomst aan Den Bleker omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-         indien Den Bleker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie van Den Bleker;
-         indien door vertraging aan de zijde van de koper niet langer van Den Bleker kan worden gevergd, dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt;
-         indien zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Den Bleker kan worden gevergd.
15.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Den Bleker onmiddellijk opeisbaar. Indien Den Bleker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.3 Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is Den Bleker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct of indirect ontstaan.
15.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van de koper, voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, schuldsanering of een andere omstandigheid, waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn inkomen en/of vermogen kan beschikken, staat het Den Bleker vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de order te annuleren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling.      De vorderingen van Den Bleker op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

15.5 Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de gemaakte kosten en eventuele voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd geheel aan de koper in rekening worden gebracht.


16. Garantie, reclames en klachttermijnen

16.1 Den Bleker garandeert dat een door hem geleverde zaak deugdelijk is conform het bijgeleverde garantiebewijs van de producent c.q. overeenkomstig de normen, die zijn leverancier hanteert en wel gedurende de periode die door de producent c.q. de leverancier van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf na te gaan of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden, die daaraan worden gesteld.
16.2 De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel ondeskundig of oneigenlijk gebruik. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het zelf proberen te herstellen van een gebrek, het eigenstandig aanbrengen van een wijziging aan de zaak en een zodanig intensief gebruik, dat niet meer als een normaal gebruik kan worden aangemerkt. Onder ondeskundig of oneigenlijk gebruik wordt onder meer verstaan het niet of niet juist opvolgen van instructies of gebruiksaanwijzingen en gebruik op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of als gevolg van omstandigheden, waar Den Bleker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.
16.3 De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaak hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de koper na te gaan of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
16.4 Den Bleker is niet gehouden schade, van welke aard dan ook, te vergoeden, die het gevolg is van handelen of nalaten van de koper c.q. derden, waarop de garantie niet van toepassing is.
16.5 De koper dient in ieder geval aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, waarvoor deze garantie geldt.
16.6 Een ondernemer dient eventuele zichtbare gebreken binnen zeven dagen na leveringschriftelijk aan Den Bleker te melden. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de ontdekking daarvan, door de ondernemer schriftelijk gemeld te worden. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de ondernemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij hij aantoont dat een tijdige melding van het gebrek niet mogelijk was.
16.7 Een consument dient eventuele gebreken zo spoedig als mogelijk doch in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Den Bleker te melden. Indien een gebrek later wordt gemeld, komt de consument geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling toe, tenzij uit de aard van de zaak of overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
16.8 De melding van de koper dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Den Bleker in staat is adequaat te reageren. De koper dient Den Bleker in staat te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
16.9 Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
16.10 Indien de hiervoor bedoelde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Den Bleker verplicht binnen een redelijke termijn nadat de koper hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, ter keuze van Den Bleker de zaken aan te nemen voor herstel, vervanging dan wel vervangende vergoeding aan koper te voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan Den Bleker te retourneren en de eigendom daarover aan Den Bleker te verschaffen, tenzij Den Bleker anders aangeeft.
16.11 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Den Bleker, geheel voor rekening van de koper.
16.12 Na afloop van de garantietermijn worden alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de koper in rekening worden gebracht.

16.13 Reclames over facturen dienen binnen acht werkdagen na de ontvangst van de factuur schriftelijk door de koper te worden ingediend.


17. Aansprakelijkheid
17.1 Indien Den Bleker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
17.2 Den Bleker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Den Bleker is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.3 Den Bleker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
1.       de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2.       de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Den Bleker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Den Bleker kan worden toegerekend;
3.       de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
17.4 Den Bleker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst. Gemiste besparing en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Bij koop door een consument strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan op grond van artikel 7:24, lid 2 Burgerlijk Wetboek.
17.5 Den Bleker is jegens een consument uitsluitend aansprakelijk op de volgende wijze. Voor geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 16. (Garantie, reclames en klachttermijnen) van deze voorwaarden. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens Den Bleker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij van Den Bleker in het onderhavige geval. De aansprakelijkheid van Den Bleker ten opzichte van consumenten is voor het overige beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
17.6 Den Bleker is jegens een ondernemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 16. (Garantie, reclames en klachttermijnen) van deze voorwaarden.
De aansprakelijkheid van Den Bleker is beperkt tot het bedrag van de door zijn verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeringsmaatschappij in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en Den Bleker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Den Bleker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Den Bleker, zijn ondergeschikten of een door hem ingeschakelde derde.


18. Overmacht
18.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Den Bleker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Den Bleker of bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden daaronder begrepen. Den Bleker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Den Bleker zijn verbintenis had moeten nakomen.
18.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Den Bleker opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Den Bleker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat aan de andere partij.

18.3 Indien Den Bleker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


19. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
19.1 De competente rechter in het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Den Bleker is gelegen, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin blijft Den Bleker bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Den Bleker en de koper is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

20. Toepasselijke algemene voorwaarden
20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag, vestiging Alphen aan den Rijn.

20.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de betreffende transactie.

- - -


Disclaimer 
Aan deze website/webshop en hetgeen hierin gepubliceerd is kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie- en typefouten voorbehouden. Prijzen en afbeeldingen van onze online media kunnen afwijken van de producten in de winkel. Op alle leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
-eind-